Pratik Bilgiler

Ana Sayfa  /  Pratik Bilgiler

(Burada Yer Alan Bilgiler Sadece Bilgilendirme Amacıyla Hazırlanmıştır.

Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Edilmez.)

 

Sayfa Başı

1 Asgari Ücretler

1 Demirbaş ve Amortisman Sınırı

1 Amortisman Listesi (Tüm Tebliğler Birleştirilmiş Halde)

1 SSK Taban ve Tavan Ücretleri

1 İşsizlik Sigortası Oranı

1 Yazar Kasa Fişi Kesme Sınırı

1 Yemek Yardımı Muafiyeti (GV)

1 Kira Stopajı Oranı

1 Geçici Vergi Oranları

1 Kıdem Tazminatı Tavanı

1 Usulsüzlük Cezaları

1 Kapıcı Özet Maaş Hesabı

1 Gelir Vergisi Tarifesi

1 Gelir Vergisi Tarifesi (Ücretliler)

1 Yeniden Değerleme Oranları

1 Fatura Kullanma Mecburiyeti

1 Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri

1 En az ceza haddi

1 Tahakkuktan Vazgeçme

1 Yürürlük Tarihlerine Göre Gecikme Zammı Tutarları

1 Yürürlük Tarihlerine Göre Tecil Faizi Oranları

1 Mesken Kira Gelirlerinde İstisna

1 Yıllık Ücretli İzin

1 İhbar Bildirim Süreleri

1 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerlerinde Çalıştırılması Zorunlu Olan (Sakat, Özürlü, Terör)

1 Büyükşehir Belediyesi Olan İller Listesi

1 Emlak Vergisi Oranları

1 İdari Para Cezaları (SSK)

1 Tevkifat Oranları

1 Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (I Sayılı Tablo)

1 Sakatlık İndirim Oranları

1 İşçilik Maliyetleri

1 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranları

1 Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri

1 Bildirim ve Süreler

1 Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması İle Diğer Şekil Usul Hükümlerine Uyulmaması

1 VUKda Kanuni ve İdari Süreler

1 Çıraklar İçin Asgari Ücret

1 SM, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

1 Arizi Kazançlara İlişkin İstisna (GVK. md.82)

1 SGK Yemek Muafiyeti

1 Aile ve Çocuk Yardımları

1 Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Oranları

1 İş Kanunu İdari Para Cezaları

1 Ücretlerde Damga Vergisi Oranı

1 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

1 Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Miktarları

1 Form Ba, Bs...

1 Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeli (GVK 47/2)

1 Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler (GVK 48)

1 Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı (Mükerrer 80)

1 Bankaların Karşılıksız Çeklerde Ödeme Yükümlülüğü

1 SGK Primine Tabi Olan Olmayan Kazançlar

1 506 Sayılı Kanun İdari Para Cezaları

1 Çevre Temizlik Vergileri

1 Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler (1974-2013 Yılları)

1 SGK İşten Çıkış Kodları

1 SGK 4/1A Belge Türleri

1 SGK 4/1A Belge Türleri ve Prim Oranları

1 SGK Eksik Gün Nedenleri

1 Nispi Harç Oranları ve Maktu Harçlar

1 Damga Vergisi Oranları (Muhtasar, KDV, Kira Kontratı vb.)

1 Yurt Dışı Çıkış Yasağı Haddi (Sınırı)

1 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler(Harcırah)

1 Yurtdışı Gündelikler (Harcırah)

1 Yurtiçi Gündelikler (Harcırah)

1 Vergi Sorumluluğu Kapsamında Tevkifat Uygulamasından Doğan İşlemler (KDVK, md.9)

1 İşverenler Tarafından Sigortalılar İçin Özel Sağlık Sigortalarına ve Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Özel Sağlık Sigortası Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Payları Muafiyeti

1 Kalkınmada Birinci Derecede Öncelikli Yöreler

1 m2 İnşaat Maliyet Bedelleri (2000-2013)

1 Değerli Kağıt Bedelleri

1 Dava Açma Süreleri

1 AGİ (Asgari Geçim İndirimi) Tutarları

1 Bilgi Vermekten Çekinenler ile 256, 257 ve Mükerrer 257 nci Madde Hükmüne Uymayanlar İçin Ceza (Mükerrer Madde 355)

1 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunda Yer Alan İdari Para Cezaları

1 Kısmi KDV Tevkifat Oranları

1 Bağımsız Denetime Tabi Şirketler ve Tutarlar

1 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İdari Para Cezaları

1 Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler ve Bölgeler Kapsamındaki İller

1 Emzirme Ödeneği

1 Cenaze Yardımı

×